Sjengke Sjlauwberjer


Sjengke Sjengke

Wie miene vrunk ´t Sjengke Sjlauwberjer vroaget um plaatsj óp mieng web-site kank iech sjleët nè zage.
Vuur hant tsesame uvverlaat wat me de luu da zoeë al vertselle darf en mós.
Wen ´t uuch jevilt is ´t jód wen nit óch.
Doa junt vuur da wa ....


Vuurwoad: Vuurwoad

Vanaaf 2017 is 't Sjenke mitjlied van Dialekverain D'r Wauwel.


't Sjengke
D'r Naam: D'r Naam
Ieëtsjte joare: Ieëtsjte joare
Verwaarsjoeël: Verwaarsjoeël
Jroeëse sjoeël: Jroeëse sjoeël
Fietse liere: Fietse liere
Kirchröadsjer: Krichröadsjer
Jesjwiester: Jesjwiester
Tsinterkloas
Mira en Kloas: Mira en Kloas
Sjwatse Piet: Sjwatse Piet
't peëd: 't peëd
't bóch: 't bóch
Óppen daag: Óppen daag
I Kirchroa: I Kirchroa
Noa heem: Noa heem
De joarverzamloeng: De joarverzamloeng
Reze en vakans
Reze: Reze
Kóffer pakke 1: Kóffer pakke 1
Kóffer pakke 2: Kóffer pakke 2
Inchecken: Inchecken
Vluje: Vluje
Winktersjport: Winktersjport
Masjerang en angere vertselsjere
Krismes en knien: Krismes en knien
Vluje liere: Vluje liere
Jezóndheet: Jezóndheet
Hure en zieë: Hure en zieë
Copyright © 2015 E. Strouven.
Design: E. Strouven.
Webmaster: E.Strouven.